Statuten

Artikel 1.    Naam en Zetel

 1. De vereniging draagt de naam Ondernemersvereniging Aalburg en wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging.

 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Aalburg.

Artikel 2.    Doel en Grondslag

 1. De vereniging heeft tot doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zelfstandige ondernemer en ondernemingen in het kleine en middelgrote bedrijf en beroep in de gemeente Aalburg.

 2. De vereniging is een algemene organisatie, die de waarde van de levens-en maatschappij-opvattingen van haar leden erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen ter bereiking van haar doelstellingen en die de ontmoeting van deze levens- en maatschappij-opvattingen wil bevorderen.

 3. De vereniging staat open voor alle ondernemers in het klein en middelgrote bedrijf in de gemeente Aalburg die doel en grondslag onderschrijven.

Artikel 3.    Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het onderhouden van contacten met de lokale, regionale, provinciale en landelijke overheden.

 2. het vertegenwoordigen van de ondernemers in de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies.

 3. het bevorderen van het overleg tussen het gemeente-bestuur en de ondernemers.

 4. het houden van vergaderingen.

 5. het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden.

 6. alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

Artikel 4.    Lidmaatschap

 1. De vereniging wordt gevormd door:

  1. Leden

  2. Buitengewone leden

  3. Ere-leden

 2. Leden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die als ondernemer werkzaam zijn in het kleine of middelgrote bedrijf op het gebied van handel, ambacht, nijverheid, vervoer, horeca en dienstverlening en die gevestigd zijn in de gemeente Aalburg, die met het doel van de vereniging kunnen instemmen.

 3. Buitengewone leden zijn zij, die zonder aan de vereisten van het tweede lid te kunnen voldoen de statuten onderschrijven en de vereniging willen steunen.

 4. Ere-leden zijn de natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot ere-leden zijn benoemd.

 5. Toelating tot de vereniging wordt verkregen voor de leden, bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel, door aanmelding bij het bestuur van de vereniging. Bij weigering van toelating als lid door het bestuur staat beroep open op de ledenvergadering.

Artikel 5.    Gevolgen van het lidmaatschap

Door aanvaarding of voortzetting van het lidmaatschap van de vereniging, erkennen de leden zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging gesloten en te sluiten overeenkomsten en genomen en te nemen besluiten.

Artikel 6.    Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:

  1. Opzegging door het lid tegen het einde van het verenigingsjaar per aangetekende brief aan het bestuur van de vereniging; de opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

  2. Overlijden, faillissement en onder-curatele-stelling van het lid.

  3. Opzegging namens de vereniging in geval van wanbetaling en ontzetting door de algemene ledenvergadering wegens handelingen in strijd met de statuten en/of reglementen en wettig genomen besluiten van de vereniging; de opzegging c.q. ontzetting moet per aangetekende brief en met redenen omkleed aan het betrokken lid worden medegedeeld. Het lid heeft in geval van opzegging namens de vereniging, recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

 2. Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten teloor gaan.

 3. Het lid blijft na beëindiging van het lidmaatschap volledig aansprakelijk voor de contributie over het lopende verenigingsjaar.

Artikel 7.    Organen

De vereniging kent de volgende organen:

 1. De algemene ledenvergadering

 2. Het bestuur

Artikel 8.    De algemene ledenvergadering

 1. De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden en buitengewone leden. Ere-leden hebben toegang, doch zijn niet stemgerechtigd.

 2. Zij wordt tenminste eenmaal per jaar door het bestuur schriftelijk bijeengeroepen door een uitnodiging aan alle stemgerechtigde leden met vermelding van datum, tijd, plaats en te bespreken onderwerpen tenminste 7 dagen voor de datum van de vergadering.

 3. Het bestuur is voorts verplicht een bijzondere algemene ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bijgevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van het aantal stemmen. Geeft het bestuur aan een zodanig verzoek binnen vier weken geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de verzochte buitgewone ledenvergadering over te gaan.

 4. De algemene ledenvergadering heeft beslissende bevoegdheid over alle zaken de vereniging rakende, en het kan het bestuur te alle tijde verantwoording over het gevoerde beleid vragen.

Artikel 9.    Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een even aantal leden, echter tenminste 4.

 2. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemeene ledenvergadering op een wijze zoals geregeld in artikel 10 van de statuten.

 3. De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering op een wijze zoals geregeld in artikel 10 van de statuten.

 4. De gekozen voorzitter en leden van het bestuur verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

 5. De voorzitter en de leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar.

 6. Het bestuur stelt een schema van aftreden van de bestuursleden op.

 7. Het bestuur heeft de leiding van de vereniging onder verantwoordelijkheid van de algemene ledenvergadering. Het brengt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verslag uit van zijn werkzaamheden, doet uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar rekening en verantwoording van het gevoerde financiële beleid en dient de begroting in voor het volgende verenigingsjaar.

 8. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

Artikel 10.  Verkiezing voorzitter en leden van het bestuur

 1. Tenminste zeven dagen voor de te houden algemene ledenvergadering, waarin de verkiezing van de voorzitter en leden van het bestuur aan de orde komt, geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan de leden.

 2. Tenminste acht leden kunnen kandidaten stellen.

 3. Het bestuur heeft eveneens de bevoegdheid kandidaten te stellen.

 4. De termijn van kandidaatstelling sluit op het tijdstip van de aanvang der te houden algemene ledenvergadering.

 5. Alleen over de conform het in lid 2 en 3 van dit artikel gestelde kandidaten kan worden gestemd.

 6. De stemming over de personen geschiedt schriftelijk; indien in een vacature slechts één kandidaat is gesteld kan deze echter zonder toestemming gekozen worden verklaard.

Artikel 11.   Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk, dan wel door hun plaatsvervangers.

Artikel 12.   Geldmiddelen

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, omslagen en heffingen en andere baten.

De contributie bestaat uit een bedrag, omvattende de afdracht aan de Centrale organisatie en een door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributiebedrag ten behoeve van de vereniging.

Artikel 13.   Huishoudelijk reglement

Ten uitvoering van de statuten stelt de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vast, hetgeen niet in strijd mag zijn met deze statuten of dringende wettelijke bepalingen.

Artikel 14.   Statutenwijziging

 1. De algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt moet minstens 30 dagen van te voren door het bestuur aan de leden bekend gemaakt worden. De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering dient een duidlijke omschrijving van de voorgestelde wijzigingen te bevatten.

 2. Wijzegingen in de statuten kunnen alleen aangenomen worden met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldige stemmen, uitgebracht door de aanwezige leden.

 3. Wijziging van artikel 2 van de statuten heft de vereniging op.

Artikel 15.   Voortzetting en ontbinding van de vereniging

De vereniging kan worden ontbonden krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, waarop van toepassing zijn de bepalingen betreffende wijziging van de statuten. De vergadering beslist tevens over de bestemming van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande dat deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met het doel van de vereniging.

Artikel 16.   Onvoorzien

In alle gevallen, waarin deze statuten of huishoudelijk reglement of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

   

Statuten Ondernemersvereniging Aalburg

Versie 2001-09