Over ons

Het bestuur

Het bestuur staat aan het hoofd van Ondernemingsvereniging Aalburg. Onder het bestuur fungeren werkgroepen, zoals de werkgroep Voorjaarsmarkt of Aalburg Rond en dergelijke.

De winkeliers rond de Aalburgse Markt zijn verenigd in het Hart van Aalburg. Deze groep ondernemers heeft zich als verband aangesloten bij OV Aalburg op basis van afspraken die zijn vastgelegd in een convenant. Het Hart van Aalburg (HvA) heeft een afgevaardigde binnen het OV Aalburg-bestuur.

Voorzitter:Cilius Vos
  
Secretaris:Arthur van Horssen
2e secretarisMarjo van Raaij
Penningmeester:Corne Versteeg
2e penningmeester:vacant
Bestuursleden:André Smulders
 Joop van Wijk
  
  

Doelstellingen

Belangen behartigen van alle ondernemingen in de gemeente Aalburg

Permanent deel uitmaken van diverse overlegstructuren binnen de gemeente Aalburg

Coördineren van activiteiten en festiviteiten in de gemeente Aalburg

Doelstellingen op een professionele manier te verwezenlijken

Het voeren van een gezond financieel beheer

Invloed uitoefenen op het economisch beleid van gemeentelijke en provinciale overheid

Visiedocument OV Aalburg
‘(Ondernemend) Aalburg beter op de kaart'

Aanleiding
De gemeente Aalburg ligt in een economisch aantrekkelijk en recreatief gebied. Die sterke eigenschappen kunnen beter voor het voetlicht gebracht worden. Ook (en vooral) buiten Aalburg zelf. Dit omdat er wel verkeer is vanuit Aalburg naar bijvoorbeeld Heusden, Giessen, Woudrichem, Almkerk en wat verder weg ’s Hertogenbosch, Waalwijk en Gorinchem. Verkeer uit omliggende gemeenten naar Aalburg is er echter veel minder. Andere plaatsen zijn groter, meer historisch en dergelijke.

In het verlengde daarvan wil OV Aalburg (OVA) een grotere rol spelen in het idee om de ‘mooie kanten’ van Aalburg te onderstrepen / vergroten / te communiceren en in al datgene wat mensen prikkelt naar Aalburg te komen. Zichtbare uitingen helpen daarbij, zaken die het gevoel oproepen dat ‘men in Aalburg moet zijn’, er gebeurt daar iets, ‘er is altijd wat te doen…’

Daarom is een richtinggevende visie (wat is onze ambitie (wat zouden we willen) nodig, alsook de missie (wat willen we bereiken) om Aalburg (beter) op de kaart te zetten. Uit deze missie/visie moeten concrete plannen voortvloeien.

Missie
OVA wil niet (enkel) een vereniging zijn die activiteiten organiseert. De vereniging wil allereerst de belangen behartigen van haar ledengroepen (winkeliers / groothandel / zzp / agrarisch en dergelijke).
OVA staat open voor iedereen met een KVK-inschrijving. Daarnaast wil OVA een gesprekspartner zijn voor relevante organisaties binnen de Aalburgse samenleving.

Visie
OV A wil (pro) actief zijn, activiteiten bundelen, synergie bereiken tussen maatschappelijke groepen / ondernemers / onderwijs / overheid.
Bijvoorbeeld door burgergroepen met maatschappelijk kapitaal en ondernemers bij elkaar te brengen. (Bijdragen aan Beursvloer Altena bijvoorbeeld, participeren binnen netwerkplatform Ondernemend Altena, meedenken met de BKA etcetera). Het uiteindelijke doel is om samen meer voor elkaar te krijgen en (ondernemend) Aalburg (beter) als actieve gemeente te positioneren.

Belemmeringen en uitdagingen
OVA moet zich duidelijker profileren als belangenbehartiger voor de respectievelijk. (bloed) ledengroepen, zoals winkeliers, ZZP’er, groothandel, agrarisch etc. Ook op bestuurlijk niveau moet dit duidelijker handen en voeten krijgen.

In het kader van (ondernemend) Aalburg beter op de kaart zijn de volgende vragen interessant: ‘Wat zijn de unieke eigenschappen van Aalburg die voor ‘derden’ interessant kunnen zijn? Waaruit bestaat Aalburg eigenlijk. Wat hebben we wel en wat missen wij?’

Aalburg mist ‘gezelligheid’, bijvoorbeeld via actieve horeca. (Wat er niet is, heb je ook niet, kun je dus ook niet aanbieden!) Aalburg heeft weinig tot geen exclusiviteit en moet
prikkelende elementen ontwikkelen die dat onderscheidend vermogen groter maken. Innovatieve ondernemers (Melk-Drive bijvoorbeeld), nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur, recreatie etcetera. Er is veel handel, het MKB is goed vertegenwoordigd, er zijn veel agrarische bedrijven.

Anderzijds vinden in Aalburg al veel activiteiten plaats. Het lukt alleen niet goed om die aan de regio ‘te verkopen’. Acties zijn nogal versplinterd.
Een onderzoeksvraag kan daarom zijn: Wat dan te doen met Eethen, Meeuwen etcetera. Deze kernen betrekken bij de ontwikkelingen is zeker de opzet. Wat apart niet lukt, kun je samen mogelijk wel bereiken. Bekend is dat Aalburgers graag hun ‘eigen naad naaien.’ Maar tijden veranderen en iets wat draagvlak heeft, kan ongetwijfeld uitgroeien tot allerlei vormen van delen en samenwerken.

Bij alles geldt dat OV Aalburg rekening wil houden met een kenmerk van dit gebied: de zondagsrust.

Aanpak

OVA wil in dit alles binden en verbindend bezig zijn. Bijvoorbeeld: Er liggen vele euro’s subsidies op de plank, waar geen aanspraak op wordt gemaakt. Dat kan een concreet project worden: navraag doen, bundelen van knowhow, informeren van leden, hen wijzen op, ideeën vergaren en dergelijke. Maar ook: seminars organiseren, workshops voor ondernemers, stimuleren van ondernemerschap, coachen in benutten van marketingmix / -communicatie etcetera.

Wat kan OV Aalburg doen voor winkeliers?
Verbindend en ondersteunend zijn rond het ‘Hart van Aalburg’, de Markt, de kern van Veen etc.. kunnendie meer / anders benut worden? Voorstellen doen, mensen enthousiasmeren, connecties maken, activiteiten initiëren etcetera. 

Wat kan OV Aalburg doen voor consumenten?
Ondernemers kunnen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, door bijvoorbeeld verenigingen/goede doelen te steunen / stimuleren: ‘iets’ voor de markt terugdoen. Concreet: stichtingen een plekje geven tijdens de beurs/kerstmarkt/fietstocht. Meewerken aan burgerinitiatieven als project beursvloer, evenementen bieden die ‘leuk’ zijn.
Belangrijk is dat consumenten weten wat er aan bedrijvigheid is in Aalburg, maar ook wie waar zit.

Gemeente
Bij dit alles is ook inbreng nodig van de gemeente Aalburg.  OVA Aalburg doet er toe voor de gemeente Aalburg. Zeker. Echter de verbinding tussen deze twee ‘O’s ‘  is wel wat ad-hoc. Er is geen sprake van een vorm van structureel overleg waarbij we als volwaardige gesprekspartners om tafel zitten. Dat zou wel wenselijk zijn en aansluiten bij de missie van OVA.

NOOT: Overigens is OVA inmiddels aangeschoven binnen de Millenniumwerkgroep vanuit de gemeente Aalburg.